ഒരുവട്ടം കൂടി...ഒരുവട്ടം കൂടിയാ,പ്പഴയ വിദ്യാലയ-
ത്തിരുമുറ്റത്തെത്തുവാന്‍ മോഹം!


5 comments:

പദസ്വനം said...

Nostalgic..
Nice shot!!

NPT said...

Nice.......!

NPT said...
This comment has been removed by the author.
Sreelal said...

adipoli model... hi hi

Rare Rose said...

ആഹാ..ഓര്‍മ്മകളുണര്‍ത്തുന്ന ചിത്രം..