ദേ! സൂക്ഷിച്ച്...


3 comments:

Gopakumar V S (ഗോപന്‍ ) said...

കൊള്ളാം.... നന്നായിട്ടുണ്ട്...

Typist | എഴുത്തുകാരി said...

അത്ര സൂക്ഷിക്കണ്ടാ, വീണാലും എട്ടുകാലിലല്ലേ (അതോ ഏഴോ)?

Jishad Cronic said...

നന്നായിരിക്കുന്നു...