എഴുത്തോലയും എഴുത്താണിയുംതുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛന്റെ എഴുത്തോലയും എഴുത്താണിയും

2 comments: