തമസോമാ ജ്യോതിര്‍ഗമയ
by Unknown on


മൂകാംബികാദേവിയുടെ രഥം
by Unknown on


കളകളം...
by Unknown on


കടല്‍തീരത്ത്
by Unknown on


കടലോരത്ത്...
by Unknown on


സൂര്യപുഷ്പം
by Unknown on


കൊമ്പന്‍
by Unknown on


കാത്തിരിപ്പൂ... കണ്‍മണി
by Unknown on


ജലാശയന്‍
by Unknown on


ഞരമ്പുകള്‍
by Unknown on


കേരളാധീശ്വരപുരം ശിവക്ഷേത്രം
by Unknown on